Posted tagged ‘εκτη εργασία’

SIXY: 6η εργασία- Cluetrain Manifesto.

May 17, 2009

Η ομάδα SIXY oμαδοποίησε αρχικά τις 95 θέσεις του Cluetrain Manifesto ενώ στην συνέχεια επέλεξε τις 10 σημαντικότερες αναλύοντάς τες. Τέλος, επιλέξαμε ενά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα  εταιρείας που πιστεύουμε πως πληρεί τις σημαντικότερες αρχές του Cluetrain Manifesto.

Α. ΟΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ  “Cluetrain Manifesto”

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2)Markets consist of human beings, not demographic sectors.

3)Conversations among human beings sound human. They are conducted in a human voice.

4)Whether delivering information, opinions, perspectives, dissenting arguments or humorous asides, the human voice is typically open, natural, uncontrived.

5)People recognize each other as such from the sound of this voice.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

6)The Internet is enabling conversations among human beings that were simply not possible in the era of mass media.

7)Hyperlinks subvert hierarchy.

8)In both internetworked markets and among intranetworked employees, people are speaking to each other in a powerful new way.

9)These networked conversations are enabling powerful new forms of social organization and knowledge exchange to emerge.

10)As a result, markets are getting smarter, more informed, more organized. Participation in a networked market changes people fundamentally.

11)People in networked markets have figured out that they get far better information and support from one another than from vendors. So much for corporate rhetoric about adding value to commoditized products.

12)There are no secrets. The networked market knows more than companies do about their own products. And whether the news is good or bad, they tell everyone.

ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1)Markets are conversations.

13)What’s happening to markets is also happening among employees. A metaphysical construct called “The Company” is the only thing standing between the two.

14)Corporations do not speak in the same voice as these new networked conversations. To their intended online audiences, companies sound hollow, flat, literally inhuman.

15)In just a few more years, the current homogenized “voice” of business—the sound of mission statements and brochures—will seem as contrived and artificial as the language of the 18th century French court.

16)Already, companies that speak in the language of the pitch, the dog-and-pony show, are no longer speaking to anyone.

17)Companies that assume online markets are the same markets that used to watch their ads on television are kidding themselves.

18)Companies that don’t realize their markets are now networked person-to-person, getting smarter as a result and deeply joined in conversation are missing their best opportunity.

19)Companies can now communicate with their markets directly. If they blow it, it could be their last chance.

20)Companies need to realize their markets are often laughing. At them.

21)Companies need to lighten up and take themselves less seriously. They need to get a sense of humor.

22)Getting a sense of humor does not mean putting some jokes on the corporate web site. Rather, it requires big values, a little humility, straight talk, and a genuine point of view.

23)Companies attempting to “position” themselves need to take a position. Optimally, it should relate to something their market actually cares about.

24)Bombastic boasts—”We are positioned to become the preeminent provider of XYZ”—do not constitute a position.

28)Most marketing programs are based on the fear that the market might see what’s really going on inside the company.

29)Elvis said it best: “We can’t go on together with suspicious minds.”

36)Companies must ask themselves where their corporate cultures end.

37)If their cultures end before the community begins, they will have no market.

38)Human communities are based on discourse—on human speech about human concerns.

39)The community of discourse is the market.

40)Companies that do not belong to a community of discourse will die.

41)Companies make a religion of security, but this is largely a red herring. Most are protecting less against competitors than against their own market and workforce.

ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

25)Companies need to come down from their Ivory Towers and talk to the people with whom they hope to create relationships.

26)Public Relations does not relate to the public. Companies are deeply afraid of their markets.

27)By speaking in language that is distant, uninviting, arrogant, they build walls to keep markets at bay.

34)To speak with a human voice, companies must share the concerns of their communities.  

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1)Markets are conversations.

30)Brand loyalty is the corporate version of going steady, but the breakup is inevitable—and coming fast. Because they are networked, smart markets are able to renegotiate relationships with blinding speed.  

31)Networked markets can change suppliers overnight. Networked knowledge workers can change employers over lunch. Your own “downsizing initiatives” taught us to ask the question: “Loyalty? What’s that?”  

32)Smart markets will find suppliers who speak their own language.  

33)Learning to speak with a human voice is not a parlor trick. It can’t be “picked up” at some tony conference.

35)But first, they must belong to a community.

38)Human communities are based on discourse—on human speech about human concerns.

39)The community of discourse is the market.

40)Companies that do not belong to a community of discourse will die.

41)Companies make a religion of security, but this is largely a red herring. Most are protecting less against competitors than against their own market and workforce.

53)There are two conversations going on. One inside the company. One with the market.

54)In most cases, neither conversation is going very well. Almost invariably, the cause of failure can be traced to obsolete notions of command and control.

55)As policy, these notions are poisonous. As tools, they are broken. Command and control are met with hostility by intranetworked knowledge workers and generate distrust in internetworked markets.

56)These two conversations want to talk to each other. They are speaking the same language. They recognize each other’s voices.

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

42)As with networked markets, people are also talking to each other directly inside the company—and not just about rules and regulations, boardroom directives, bottom lines.

43)Such conversations are taking place today on corporate intranets. But only when the conditions are right.

44)Companies typically install intranets top-down to distribute HR policies and other corporate information that workers are doing their best to ignore.

45)Intranets naturally tend to route around boredom. The best are built bottom-up by engaged individuals cooperating to construct something far more valuable: an intranetworked corporate conversation.

46)A healthy intranet organizes workers in many meanings of the word. Its effect is more radical than the agenda of any union.

47)While this scares companies witless, they also depend heavily on open intranets to generate and share critical knowledge. They need to resist the urge to “improve” or control these networked conversations.

48)When corporate intranets are not constrained by fear and legalistic rules, the type of conversation they encourage sounds remarkably like the conversation of the networked marketplace.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MANAGEMENT

49)Org charts worked in an older economy where plans could be fully understood from atop steep management pyramids and detailed work orders could be handed down from on high.

50)Today, the org chart is hyperlinked, not hierarchical. Respect for hands-on knowledge wins over respect for abstract authority.

51)Command-and-control management styles both derive from and reinforce bureaucracy, power tripping and an overall culture of paranoia.

52)Paranoia kills conversation. That’s its point. But lack of open conversation kills companies.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

57)Smart companies will get out of the way and help the inevitable to happen sooner.

58)If willingness to get out of the way is taken as a measure of IQ, then very few companies have yet wised up.

59)However subliminally at the moment, millions of people now online perceive companies as little more than quaint legal fictions that are actively preventing these conversations from intersecting.

60)This is suicidal. Markets want to talk to companies.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61)Sadly, the part of the company a networked market wants to talk to is usually hidden behind a smokescreen of hucksterism, of language that rings false—and often is.

62)Markets do not want to talk to flacks and hucksters. They want to participate in the conversations going on behind the corporate firewall.

63)De-cloaking, getting personal: We are those markets. We want to talk to you.

64)We want access to your corporate information, to your plans and strategies, your best thinking, your genuine knowledge. We will not settle for the 4-color brochure, for web sites chock-a-block with eye candy but lacking any substance.

65)We’re also the workers who make your companies go. We want to talk to customers directly in our own voices, not in platitudes written into a script.

66)As markets, as workers, both of us are sick to death of getting our information by remote control. Why do we need faceless annual reports and third-hand market research studies to introduce us to each other?

67)As markets, as workers, we wonder why you’re not listening. You seem to be speaking a different language.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

68)The inflated self-important jargon you sling around—in the press, at your conferences—what’s that got to do with us?

69)Maybe you’re impressing your investors. Maybe you’re impressing Wall Street. You’re not impressing us.

70)If you don’t impress us, your investors are going to take a bath. Don’t they understand this? If they did, they wouldn’t let you talk that way.

71)Your tired notions of “the market” make our eyes glaze over. We don’t recognize ourselves in your projections—perhaps because we know we’re already elsewhere.

72)We like this new marketplace much better. In fact, we are creating it.

73)You’re invited, but it’s our world. Take your shoes off at the door. If you want to barter with us, get down off that camel!

74)We are immune to advertising. Just forget it.

75)If you want us to talk to you, tell us something. Make it something interesting for a change.

76)We’ve got some ideas for you too: some new tools we need, some better service. Stuff we’d be willing to pay for. Got a minute?

77)You’re too busy “doing business” to answer our email? Oh gosh, sorry, gee, we’ll come back later. Maybe.

78)You want us to pay? We want you to pay attention.

79)We want you to drop your trip, come out of your neurotic self-involvement, join the party.

80)Don’t worry, you can still make money. That is, as long as it’s not the only thing on your mind.

81)Have you noticed that, in itself, money is kind of one-dimensional and boring? What else can we talk about?

82)Your product broke. Why? We’d like to ask the guy who made it. Your corporate strategy makes no sense. We’d like to have a chat with your CEO. What do you mean she’s not in?

83)We want you to take 50 million of us as seriously as you take one reporter from The Wall Street Journal.

84)We know some people from your company. They’re pretty cool online. Do you have any more like that you’re hiding? Can they come out and play?

85)When we have questions we turn to each other for answers. If you didn’t have such a tight rein on “your people” maybe they’d be among the people we’d turn to.

86)When we’re not busy being your “target market,” many of us are your people. We’d rather be talking to friends online than watching the clock. That would get your name around better than your entire million dollar web site. But you tell us speaking to the market is Marketing’s job.

87)We’d like it if you got what’s going on here. That’d be real nice. But it would be a big mistake to think we’re holding our breath.

88)We have better things to do than worry about whether you’ll change in time to get our business. Business is only a part of our lives. It seems to be all of yours. Think about it: who needs whom?

89)We have real power and we know it. If you don’t quite see the light, some other outfit will come along that’s more attentive, more interesting, more fun to play with.

90)Even at its worst, our newfound conversation is more interesting than most trade shows, more entertaining than any TV sitcom, and certainly more true-to-life than the corporate web sites we’ve been seeing.

91)Our allegiance is to ourselves—our friends, our new allies and acquaintances, even our sparring partners. Companies that have no part in this world, also have no future.

92)Companies are spending billions of dollars on Y2K. Why can’t they hear this market timebomb ticking? The stakes are even higher.

93)We’re both inside companies and outside them. The boundaries that separate our conversations look like the Berlin Wall today, but they’re really just an annoyance. We know they’re coming down. We’re going to work from both sides to take them down.

94)To traditional corporations, networked conversations may appear confused, may sound confusing. But we are organizing faster than they are. We have better tools, more new ideas, no rules to slow us down.

95)We are waking up and linking to each other. We are watching. But we are not waiting.

ΤΟP 10 of Cluetrain Manifesto

2)Markets consist of human beings, not demographic sectors.

Η αγορά είναι μία ποικιλία διαφορετικών συστημάτων, οργάνων, διαδικασιών, κοινωνικών σχέσεων και υποδομών του εμπορίου, αγαθών και υπηρεσιών, αποτελούν μέρος της οικονομίας. Είναι μια ρύθμιση που επιτρέπει στους αγοραστές και πωλητές να ανταλλάσσουν τα εμπορεύματα. Οι αγορές διαφέρουν σε μέγεθος, εύρος, γεωγραφική έκταση,  θέση, είδη και ως προς τη ποικιλία των ανθρωπίνων κοινοτήτων, καθώς και ως προς τα είδη αγαθών και υπηρεσιών διαπραγμάτευσης. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τοπικές γεωργικές αγορές που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις πλατείες ή χώρους στάθμευσης, εμπορικά κέντρα κ.α.  Η ανταλλαγή των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα χρήματα ονομάζεται συναλλαγή. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αποτελούν το σύνολο των αγοραστών και των πωλητών που επηρεάζει την τιμή. Αυτή η επιρροή είναι μια πολύ σημαντική μελέτη των οικονομικών και έχει δημιουργήσει διάφορες θεωρίες και μοντέλα που αφορούν τις βασικές δυνάμεις της αγοράς της προσφοράς και της ζήτησης.  Η αγορά διευκολύνει τις συναλλαγές και επιτρέπει τη διανομή και τη διάθεση των πόρων σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα σε διεθνείς νομισματικές αγορές κ.α. Η έννοια της αγοράς είναι κάθε δομή που επιτρέπει σε αγοραστές και πωλητές να ανταλλάσσουν κάθε είδος εμπορευμάτων, υπηρεσιών και ανά κοινωνία. Μια αγορά προκύπτει λιγότερο ή περισσότερο αυθόρμητα ή είναι σκόπιμα κατασκευασμένη από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με σκοπό να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή των δικαιωμάτων των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων.

10)As a result, markets are getting smarter, more informed, more organized. Participation in a networked market changes people fundamentally.

Με την πάροδο του χρόνου, η διαδικτυακή αγορά εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πιο οργανωμένη, πιο ενημερωμένη και οι καταναλωτές δείχνουν να την εμπιστεύονται περισσότερο. Τέλος, δίνουν τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

25)Companies need to come down from their Ivory Towers and talk to the people with whom they hope to create relationships.

Οι υπεύθυνοι των εταιρειών οφείλουν να σπάσουν τα τυχόν τείχη μεταξύ τόσο αυτών και των καταναλωτών τους  όσο και με τους ίδιους τους τους συνεργάτες, επιτυγχάνοντας  έτσι την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται με τις δημόσιες σχέσεις. Οι Δημόσιες Σχέσεις αναφέρονται στην προσπάθεια μίας επιχείρησης , ενός οργανισμού ή ενός κόμματος, πολιτικού προσώπου κ.τ.λ. να προβληθεί ευρέως και να δημιουργήσει θετική εικόνα γύρω από το πρόσωπό του/της.

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε το 1994 σε παγκόσμιο συνέδριο και είναι γνωστό σαν «Mexican Statement»: «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης σαν αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά».Οι δημόσιες σχέσεις διαφέρουν από την Διαφήμιση στο γεγονός ότι οι πρώτες βασίζονται στην δημοσιότητα η οποία αποκτάται χωρίς αμοιβή. Βέβαια σε μία επιχείρηση αναλώνονται πόροι χρηματικοί και μη για την αύξηση της δημοσιότητας αλλά η ενέργεια αυτή διαφέρει σημαντικά από την διαφήμιση.

Κύρια εργαλεία των δημοσίων σχέσεων αποτελούν:

  • Τα Δελτία Τύπου όπου ο αποστολέας του μηνύματος (δηλαδή η επιχείρηση ή ο οργανισμός κτλ.) αναγγέλλει την ύπαρξη ή έλευση ενός σημαντικού γεγονότος το οποίο αφορά ή μπορεί να αφορά το κοινό.
  • Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ενημέρωσης των καταναλωτών (πολλές φορές είναι χωρίς χρέωση για τους καταναλωτές).
  • Ιστοσελίδες και άλλα διαδραστικά εργαλεία (όπως CD και άλλο ψηφιακό υλικό) όπου προβάλλονται πληροφορίες για την εταιρία και τα προϊόντα της.
  • Εταιρικές Χορηγίες και συναφείς ενέργειες (όπως εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για ένα θέμα). Αν και τέτοιες ενέργειες εντάσσονται πολλές φορές στα πλαίσια προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θεωρούνται και ως ένα εργαλείο δημοσίων σχέσεων.
  • Lobbying: Το Lobbying είναι η προσπάθεια επηρεασμού και δημιουργίας θετικά προσκείμενων φορέων. Για παράδειγμα το Lobbying μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ένας θετικά προσκείμενος νέος νόμος που θα ευνοεί την επιχείρηση ή για την άρση ενός απαγορευτικού μέτρου.

Άλλες λειτουργίες που επιτελούνται στο τμήμα δημοσίων σχέσεων είναι η διαχείριση και διεκπεραίωση των παραπόνων και παρατηρήσεων του κοινού και η επικοινωνιακή σύνδεση της επιχείρησης με τα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενα μέρη.

31)Networked markets can change suppliers overnight. Networked knowledge workers can change employers over lunch. Your own “downsizing initiatives” taught us to ask the question: “Loyalty? Whats that?”

Στον ανταγωνιστικό χώρο του marketing κανένα λάθος δεν συγχωρείται και κάθε λάθος κίνηση έχει τις συνέπειες της. Τα χρηματικά ποσά που διακινούνται στο χώρο αυτό είναι πολλές φορές υπέρογκα και μία λάθος στρατηγική μπορεί να οδηγήσει την εκάστοτε εταιρεία ακόμα και σε πτώχευση. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές επομένως τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς θέτοντας αδιάκοπα νέους κανόνες στο χώρο του μάρκετινγκ.

46)A healthy intranet organizes workers in many meanings of the word. Its effect is more radical than the agenda of any union.

Το διαδίκτυο , η ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογιών και των συστημάτων επικοινωνίας ευνοούν και διευκολύνουν της συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και επαγγελματικές ευκαιρίες στην ολοένα εξελισσόμενη αγορά. Το Intranet, στις μέρες μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την σωστή ενδοεπικοινωνία και την γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών σε έναν οργανισμό. Κατά την κρίση μας, η χρήση των ενδοεταιρικών συστημάτων επικοινωνίας είναι πιο αποτελεσματική καθώς όχι μόνο όχι μόνο ευνοεί την γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μηδενίζει το απρόσωπο των εργασιακών σχέσεων.

51)Command-and-control management styles both derive from and reinforce bureaucracy, power tripping and an overall culture of paranoia.

Οι αναλυτές των μεγαλύτερων εταιρειών ξοδεύουν πολύ χρόνο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και σε θέματα μάρκετινγκ, και όχι αρκετό στην έρευνα. Επιπλέον, η ποιότητα της έρευνας επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, που περιλαμβάνουν από τους θεσμικούς πελάτες έως τους επικεφαλής των καλυπτόμενων εταιρειών “δημιουργώντας την τάση για εξωραϊσμό”, όπως αναφέρει ο ίδιος.
Αναζητώντας μεγαλύτερες αμοιβές και προκειμένου να ξεφύγουν από τέτοιες επιρροές, ένας αυξανόμενος αριθμός αναλυτών επιλέγει τον δρόμο της ανεξαρτησίας, δημιουργώντας τις δικές τους εταιρείες ή διαλέγοντας να μετακινηθούν σε hedge funds και άλλα επενδυτικά ιδρύματα.

52)Paranoia kills conversation. That’s its point. But lack of open conversation kills companies.

Είναι γεγονός ότι η σωστή επικοινωνία αποτελεί  βασικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας. Η απουσία αυτής που συχνά οφείλεται στο πολύπλοκο, αργό και ανοργάνωτο γραφειοκρατικό σύστημα γίνεται μία από τις πιο βασικές αιτίες που εμποδίζει την ανέλιξη της.

80)Don’t worry, you can still make money. That is, as long as it’s not the only thing on your mind.

Ως επί το πλείστον, κύριο μέλημα των εταιρειών είναι το κέρδος, το χρήμα. Παρόλ’ αυτά, για την επιτυχημένη εξέλιξή τους θα πρέπει να δώσουν βάση και σε άλλους τομείς. Αναλυτικότερα, οι εταιρείες οφείλουν να εμπνέουν εμπιστοσύνη με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές και να επιδιώκουν εντιμότητα και αξιοπιστία. Τέλος, δε θα πρέπει να παραλείψουμε την βαθύτατη ανάγκη του καταναλωτή για ουσιώδες ενδιαφέρον και ειλικρίνεια προς το πρόσωπό τους.

83)We want you to take 50 million of us as seriously as you take one reporter from The Wall Street Journal.

Τα στελέχη των εταιρειών οφείλουν να αντιμετωπίζουν ισότιμα τόσο τους επενδυτές-χορηγούς όσο και τους απλούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι αυτοί που ουσιαστικά διαμορφώνουν την εξωτερική εικόνα της εταιρείας και ευθύνονται για την άνθισή της.

95)We are waking up and linking to each other. We are watching. But we are not waiting.

Οι εταιρείες πρέπει να κάνουν πράξη τις προσδοκίες τους στο άμεσο μέλλον. Εμείς ως καταναλωτές επιθυμούμε να δούμε την υλοποίηση τους και όχι μόνο συζητήσεις περί αυτών.


Παράδειγμα εταιρείας που πληρεί αρχές του Cluetrain Manifesto

Η στρατηγική μάρκετινγκ που έχει επιλέξει η διεθνούς φήμης εταιρεία Vodafone πληρεί και τις 95 θέσεις του cluetrain manifesto, γεγονός που εξηγεί την τόσο υψηλή θέση που κατέχει στην διεθνή αγορά.

Αρχικά, κύριο μέλημα της Vodafone είναι η προσέγγιση του καταναλωτή-πελάτη, η πλήρης αμεσότητα και επικοινωνία ανά πάσα στιγμή, γι αυτό άλλωστε και έχουν δημιουργήσει μια 24ωρη ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση.

Όσον αφορά τις συνδιαλλαγές μέσω internet, η Vodafone έχει και πάλι τα πρωτεία. Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να αγοράσει κάποιο προϊόν μέσω του διαδικτύου, ακόμη και να ενεργοποιήσει κάποια υπηρεσία χωρίς αναμονή για γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τα ποσοστά πωλήσεων σε σύγκριση με άλλες εταιρίες αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη που εμπνέει η εταιρία στο καταναλωτικό κοινό, γεγονός που σίγουρα επηρεάζεται από την τέλεια ποιότητα τόσο των εμπορευμάτων όσο και των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία. Η Vodafone είναι από τις ελάχιστες διεθνώς εταιρίες και η μοναδική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, που εφαρμόζει, από ανεξάρτητους φορείς, λαμβάνοντας τις εξής πιστοποιήσεις: Διαχείριση της Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, Διαχείριση Περιβάλλοντος κατά ISO 14001, Υγιεινής και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001, Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών κατά BS 7799, ενώ τον Ιούλιο 2002 πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των Καταστημάτων Vodafone σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Αξίζει επίσης να επισημανθεί το γεγονός ότι η Vodafone αποτελεί την πρώτη εταιρία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα και τη δεύτερη στον κόσμο, που έλαβε την πιστοποίηση EMAS (Α -Statement and And Scheme) το Νοέμβριο του 2003 από τον ΕΛΟΤ, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα δράσης που επιτρέπει τον καθορισμό στόχων στις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και τη σχετική ενημέρωση του κοινού.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι σημαντική για τη Vodafone, καθώς αφορά στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διοικείται, παράγει έργο και συμπεριφέρεται απέναντι στην κοινωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το περιβάλλον. Λειτουργώντας με υπευθυνότητα, παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών της στόχων, λαμβάνει υπόψη και τον αντίκτυπο της λειτουργίας της στο ευρύτερο σύνολο και προχωρά σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Vodafone έχει εντάξει -σε παγκόσμιο επίπεδο- την Εταιρική Υπευθυνότητα στο όραμα, στις αξίες, στους στόχους, στις επιχειρηματικές αρχές, στη στρατηγική και στη διακυβέρνησή της.
Το πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως στο περιβάλλον, στην προσβασιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στους εργαζομένους, στην ενημέρωση για θέματα τεχνολογίας, αλλά και στην κοινωνική συνεισφορά. Επομένως, για τη Vodafone η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι ζήτημα εικόνας, αλλά αφορά σε όλες τις περιοχές λειτουργίας της εταιρείας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές  καθορίζουν πρότυπα εμπορίας για όλα τα Vodafone καταστήματα και κοινή εμπορία με άλλες μάρκες. Καλύπτουν τη διαφήμιση, το άμεσο μάρκετινγκ, στα σημεία πώλησης, καθώς και υλικό από τρίτους σχετικά με την κινητή διαφήμιση της Vodafone.

Για να εξασφαλιστεί η διάθεση στην αγορά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες μάρκετινγκ είναι ενήμερες για τις κατευθυντήριες γραμμές. Έχουν αναπτύξει μια υπεύθυνη στρατηγική μάρκετινγκ ελέγχου για να βοηθήσει τις ομάδες  και δημιουργικούς οργανισμούς που  εντοπίζουν τυχόν προβλήματα κατά την ανάπτυξη διαφημιστικών εκστρατειών.

Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται από τις κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν:

*Η  εξασφάλιση της Vodafone εμπορίας υλικών είναι σύμφωνη με την τοπική νομοθεσία, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.
* Ψηφιακή εμπορία – θα ισχύουν τα ίδια πρότυπα εμπορίας για τα ψηφιακά μέσα, όπως για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης
* Απεικόνιση των προϊόντων και των υπηρεσιών με ακρίβεια και να στοιχειοθέτηση τυχόν συγκριτικών ισχυρισμών.

Οι εταιρείες εκμετάλλευσης αξιολογούν τους επικοινωνιακούς φορείς και το διαφημιστικό υλικό σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επιβεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής Marketing. Οι εκτιμήσεις αυτές υπογράφονται από τον κύριο διατάκτη εμπορίας κάθε εταιρείας εκμετάλλευσης.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρίας κάνουν χρήση ενδοεταιρικού συστήματος επικοινωνίας, γεγονός που συμβάλλει τόσο στην οργάνωση όσο και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Συγκεκριμένα, η Vodafone κάνει χρήση του συστήματος “Intranet” που

Τέλος, τα intranets επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του οργανισμού από απομακρυσμένους χρήστες, μέσω των διάφορων τεχνολογιών.

Εν κατακλείδι, το γεγονός ότι στην Vodafone αλλάζουν συνέχεια εργαζομένους οφείλεται στο ότι κάποιοι από αυτούς ίσως δεν ανταποκρίνονταν στα διεθνή standards και τις απαιτήσεις της εταιρείας.